Pressemeddelelse:

Formidling af projektet!

For at lette en orientering om emnet ”Projekt korn på Fyn – økologisk tænketank” vil jeg her sammenfatte de vigtigste elementer i formidlingen af viden omkring projektet og dets budskab. Der er således både tale om en opfordring til at deltage i projektaktiviteterne og bruge dem som studie- og forskningsobjekter. Som praktisk deltager (siden 2006) i projektet her på Fyn, står jeg således som garant for formidlingen af viden om projektets muligheder.

Med reference til det fyldige materiale på min hjemmeside www.overgaardlangsted.dk vil jeg hermed som eneste deltager i det pågældende projekt og i samklang med dets intentioner tilbyde intensiv formidling både praktisk og teoretisk omkring de 55 ældre (typisk 1850-1950) kornarter og –sorter, som jeg p.t. foreløbig opformerer som arbejdsgrundlag i projektet og afprøvningen af dem til konsum efter miljøvenlig dyrkning og skånsom høst og håndtering. Den vidensformidling, der tilbydes, kan med udbytte følges af alle uanset forkundskaber, idet indføringen i både praktik og teori foregår jævnsides fra først til sidst.

Specifikt har jeg med de ældre sorter – alle oprindelig fra Nordgen/Nordisk Genbank (NGB) i Skåne – 11 års erfaringsgrundlag mht. deres anvendelighed i miljøvenlig dyrkning, indsamling og evaluering af alle typer data om f.eks. vækst, ukrudtstålsomhed, sygdomsresistens, vejrbestandighed og håndterbarhed m.m. Hertil kommer så hele afprøvningen til konsum (til f.eks. gryn, mel, malt og helsekost), efterhånden som opformeringen skrider frem fra 20 gram udsæd mod dyrkning i markskala på min. 0,5 ha. Et vigtigt punkt er endvidere vurderingen af planterne i deres egenskab af levende kulturarv i nutidig dyrkning med fokus på biodiversiteten. Som en sidegevinst hertil ses den såkaldte in situ ((på stedet) bevaring af nu generelt forsvundne reliktplanter på dyrket jord – altså ”kulturarven” blandt de vilde planter. Udviklingen i den dyrkningsmæssige kulturhistorie kan således illustreres troværdigt.

Helt aktuelt kan der tilbydes forevisning af og deltagelse i både små- og markskaladyrkning fra såning til og med høst og forarbejdning. Sideløbende hermed kan der udtages prøve- og forsøgsmateriale efter eget ønske uden beregning som basis for såvel en historisk/økonomisk som en biologisk/økologisk behandling af de mange emner, der er relateret til de pågældende kulturplanter. Jeg kan desuden på baggrund af over 40 års erfaring med korndyrkning tilbyde demonstration og vurdering af dyrknings- og håndteringspræmisser i forhold til arter og sorter i projektet samt deres evne til at tilpasse sig vidt forskellige dyrkningsvilkår. Dette gælder således også i sammenhæng med det landbrugshistoriske forløb, så både teoretiske og praktiske perspektiver kan forfølges på denne måde.

Ud over det undervisnings- og studiemæssige aspekt i formidlingen af projektets intentioner ligger der tillige en høj grad af relevant oplysende virksomhed over for offentligheden i dette tiltag – og sidst, men ikke mindst et uhyre vigtigt samarbejde med institutioner som Plantedirektoratet og NordGen/Nordisk Genbank, som f.eks. gennem den omfattende indrapportering fra deltagerne i projektet kan indhente værdifulde oplysninger om de gamle og nu udgåede sorters vækst og nutidige anvendelsesmuligheder – i mange tilfælde for første gang! Deltagere i projektet får på denne måde en særdeles grundig indføring i selve opformeringen såvel som i den egentlige produktionsdyrkning. Opformeringsdelen er i de fleste tilfælde knyttet til Museumsmarken ved Vestfyns Hjemstavnsgård (del af Museerne på Vestfyn), mens jeg på min egen ejendom varetager den videre dyrkning til konsum og udsæd i mellem- og markskala. Deltagelse i projekt og formidling er selvfølgelig åben for såvel institutioner som enkeltpersoner, men af hensyn til formidlingskapaciteten og planlægning af intro-forløb vil tilmelding i god tid være ønskelig.

Specielt omkring undervisningsmaterialet i tilknytning til projektet vil jeg pege på følgende forhold, som vil/kan være af stor betydning og interesse for både deltagere og planlæggere omkring et undervisnings- og studieforløb – evt. opbygget som en selvstændig projektenhed (se i øvrigt hjemmesiden vedr. udviklingen af og baggrunden for ordlyden i det aktuelle undervisningsmateriale og dets anvendelighed!). Men altså:

• Der er således talrige indgangsvinkler til arbejdet med det materiale, som ligger inden for projektets rammer. Ligeledes er der rig mulighed for, som studerende, at kombinere de enkelte elementer, så der kan inddrages en vifte af forskellige fagområder – og i visse sammenhænge helt nye.

• Projektet tilbyder meget fine muligheder for at kombinere praktik og teori, så mange ellers vanskeligt tilgængelige sammenhænge inden for f.eks. biologi, ernæring, økologi og miljøansvarlighed bliver umiddelbart forståelige og relevante i det daglige arbejde med planterne.

• Den nødvendige opstart ved deltagelse i projektet med dette som primært studie- og arbejdsobjekt vil kunne udformes som korte intensivkurser/foredrag ledsaget af relevant deltagelse i praktikdelen med individuel indsamling af erfaringsmateriale.

• Som et tværfagligt arbejdsgrundlag er projektets indhold yderst velegnet – f.eks. også som indgang til samarbejde med erhvervslivet, fødevaresektoren og levneds-middelforskningen generelt som afsæt for udviklingen af nye jobmuligheder. Min personlige rolle består således først og fremmest i at være den igangsættende faktor på alle områder for nye ildsjæle. Jeg har fuld tiltro til at kunne løse denne opgave med held, og jeg ser frem til et inspirerende samarbejde på tværs af fag- og aldersgrænser.


                                                                                                                                          Børge Jensen